Sociocratie en besluitvorming met consent in coöperaties

Door samen te werken in een coöperatie vergroot je betrokkenheid. Immers, de coöperatie is van alle leden. Toch kan er ongelijkheid ontstaan in informatiepositie, referentiekader, ervaring en mandaat. Dit kan de samenwerking belemmeren, waardoor je niet de kwaliteiten en inzichten van alle leden optimaal benut.

In de sociocratie kun je de voordelen van een heldere hiërarchie in de uitvoering behouden en de nadelen corrigeren met consent. De structuur waarbinnen we functioneren heeft grote invloed op de manier waarop we samenwerken. Daarom zijn goede statuten belangrijk en ook spelregels en vaardigheden voor organisatie- en besluitvorming.

Sociocratie en consent

Sociocratie is een dynamische organisatie- en besluitvormingsmethode die gelijkwaardigheid versterkt door verschillen (ongelijkheid) juist ruimte te geven. Consent is het beginsel waarbij wordt gezocht naar een oplossing waar geen van de betrokkenen een overwegend bezwaar tegen heeft

Kleine coöperaties verdelen het werk makkelijker en duurzamer met besluitvorming op basis van Consent. Grote coöperaties vergroten de betrokkenheid van hun leden met de organisatiestructuur van sociocratie.

Door de heldere spelregels luisteren leden echt naar elkaar. Sociocratie als verfijning van democratie stelt door uitwisseling van argumenten, belangen en inzichten, de ontwikkeling van leden en het geheel centraal. Consent bevordert het geven en nemen van verantwoordelijkheid en initiatief.

De vijf elementen van sociocratie

In het kort bestaat de sociocratie uit de volgende vijf elementen:

Consent: Alle besluiten die meerdere mensen aangaan en voor een langere periode gelden, worden met consent genomen. Consent vraagt om open uitwisseling van argumenten, duidelijke spelregels, onderscheid tussen beeld en meningsvorming en tussen beleid en uitvoering;

Kringen: De organisatie bestaat uit zelfstandige en zelfsturende kringen met een eigen doelstelling (domein) en taakverdeling;

Dubbele koppeling: Voor stimuleren van samenhang, afstemming en innovatie zijn de kringen dubbel met elkaar verbonden via een leidinggevende en een gekozen afgevaardigde;

Open verkiezing: Rollen en taken worden na open verkiezing en uitwisseling van argumenten verdeeld, in ieder geval de rollen van gespreksleider, afgevaardigde en notulist;

Zelfsturing: kringen zijn zelf verantwoordelijk voor de individuele en gezamenlijke ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van de samenwerking en het werk.

Sociocratische statuten voor een coöperatie

De coöperatie expert verankert des gevraagd consentbesluitvorming en sociocratie in jullie coöperatiestatuten. Er zijn grote raakvlakken tussen sociocratie, agile, scrum, holocracy, verbindende communicatie, deep democracy en de werkwijze van Semco.

Meer weten?

Onze adviseur Karin Vosters levert expertise en begeleiding aan groepen die op basis van consent willen samenwerken of vergaderen en die hun organisatie- en besluitvorming sociocratisch willen vormgeven. Je kunt contact met haar opnemen via  06-20407824.