Gebiedscoöperatie om de regio te versterken

In een gebiedscoöperatie werken ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen, natuurbeheerorganisaties, kennisinstellingen en burgers samen. Het doel is om het gebied waarin ze werken te versterken. Te zorgen voor meer werkgelegenheid, het bevorderen van onderlinge samenwerking en het veerkrachtiger maken van het gebied waarin men woont en werkt. Door deze samenwerking via een coöperatie te structureren ontstaat een organisatie met meer slag- en daadkracht.

Voordelen van een gebiedscoöperatie

  • Een gebiedscoöperatie maakt samenwerken makkelijker. Partijen vinden elkaar sneller en weten elkaars kracht beter te benutten.
  • In gezamenlijkheid kan makkelijker ingeschreven worden op lokale opdrachten van overheden
  • De economie blijft in het gebied
  • De samenwerking versterkt de natuurlijke leefomgeving
  • Elkaars behoeften en belangen worden makkelijker gedeeld.

Wanneer een gebiedscoöperatie?

Elke gebied is uniek. Soms dient de gebiedscoöperatie om natuur beter te beheren en de belangen van alle ‘gebruikers’ van het gebied te vertegenwoordigen. Steeds vaker zien we dat een gebiedscoöperatie wordt opgezet om de leefbaarheid te vergroten of de lokale economie te versterken. Het werkt samenwerking buiten de eigen gemeentegrens in de hand. Gebiedscoöperaties houden zich ook vaak bezig met meerdere thema’s, denk daarbij aan verduurzaming van het woningaanbod of gezamenlijk starten van energieprojecten, mobiliteitsproblematiek, circulaire economie of vitaliteit van de inwoners. Welke thema’s er ook op de agenda staan van de gebiedscoöperatie, samenwerking loont.

Hoe start je een gebiedscoöperatie?

Een gebiedscoöperatie start je vanuit een gezamenlijk belang. Vaak speelt de oprichting van een dergelijke coöperatie zich af op bestuurlijk vlak. Indien daar voldoende draagvlak is en het belang van samenwerking wordt onderkend, staat niets een succesvolle oprichting van een gebiedscoöperatie in de weg. Vervolgens kunnen andere groepen worden betrokken

Wie kunnen er lid worden van de gebiedscoöperatie?

Elke partij die het belang inziet van een gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak kan lid worden. Of dit nu de overheid is, het onderwijs, belangorganisaties of (individuele) ondernemers zijn. Wel is er sprake van diverse vormen van lidmaatschap. Deels ingegeven door de financieringstructuur. Bij oprichting wordt dit nader uitgewerkt.

Financiering van een gebiedscoöperatie

De gebiedscoöperatie wordt doorgaans in de eerste fase gefinancierd vanuit de provinciale en lokale overheden, natuurbelangenorganisaties, ondernemers en maatschappelijk organisaties.

Ook bedrijven met een groot gemeenschappelijk belang, denk aan lokale Rabobanken, financieren de eerste fase vaak mee.

Oprichting en dan?

Na oprichting wordt vaak een uitvoeringsagenda bepaald en een eventuele ondersteunende procesorganisatie ingericht. Vanaf dan kan de gebiedscoöperatie daadwerkelijk laten zien dat samenwerking loont.

Procesbegeleiding

Een gebiedscoöperatie vraagt een goede procesbegeleiding. Het is niet eenvoudig om alle gemeenschappelijke belangen op een simpele en doeltreffende wijze onder te brengen in een gebiedscoöperatie. Juist de eerste verkennende fase is uitermate belangrijk voor het succes van de coöperatie. De Coöperatie expert faciliteert dit proces.

Aangezien het hier gaat om veel verschillende belangengroepen zullen minimaal twee sessies van 2 uur met de initiatiefnemers noodzakelijk zijn. Dit resulteert in een helder document met vervolgstappen. Voor deze eerste gesprekken rekenen we 700 euro excl BTW. Eventuele vervolgstappen zullen daarna apart geoffreerd worden.

Komen we uiteindelijk tot oprichting van een coöperatie inclusief statuten, regelementen etc. dan hanteren we daar een tarief van 1490 euro excl. BTW voor.

Neem contact op met onze specialisten op dit gebied: Erik Doorenspleet in Groningen, 06-48440604 of Karin Vosters in Rotterdam, 06-20407824.