Opdrachtbevestiging

Leuk dat we voor je aan de slag mogen met een coöperatie of andere rechtsvorm! Om onze onderlinge afspraken goed vast te leggen, hebben we onderstaand opdrachtformulier. Zodra je dit digitaal tekent krijg je dit meteen als pdf gemaild.

  1. Jouw gegevens als opdrachtgever

  Naam:

  Namens bedrijf:


  Dit kan nog niet de op te richten rechtsvorm zijn, vul hier een bestaand bedrijf in of laat het leeg als je in privé opdrachtgever bent.

  Adres:

  Postcode & Plaats:

  Email adres:

  2. Hoeveel advies heb je nodig?

  De uitgebreide beschrijvingen van de verschillende coöperaties en de onderdelen die er bij horen zijn te vinden op onze website. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  De coöperatie of andere rechtspersoon wordt bij volmacht opgericht of gewijzigd bij een door de Coöperatie expert ingeschakelde notaris. Er is dus geen zitting bij de notaris. De oprichters kunnen hun volmacht bij een lokale notaris of gemeente laten legaliseren en per post naar onze vaste notaris opsturen. De legalisatiekosten verschillen per notaris en zijn niet bij ons tarief inbegrepen. Onze vaste notaris zal in een korte video call met de oprichters checken of alles duidelijk is. De notaris zal na passage een digitaal afschrift van de oprichtingsakte en de inschrijfformulieren naar Kamer van Koophandel doorzenden. De Kamer van Koophandel brengt aan de coöperatie zelf € 80,10 aan kosten voor de inschrijving in rekening.

  3. Vergoeding en betaling

  De vergoeding voor het pakket zoals hierboven weergegeven wordt direct na het oprichtingsgesprek gefactureerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de vergoeding nog niet betaald is, zal de akte bij de notaris nog niet gepasseerd worden.

  Onze vergoeding geldt voor twee natuurlijke personen als oprichter, waarvan er minimaal één bestuurder wordt. Per extra oprichter, extra bestuurder of per extra BV die tussen deze personen en de coöperatie of andere rechtspersoon in staat rekenen we € 100 excl. BTW extra in verband met het WWFT onderzoek dat onze notaris moet doen.

  Indien tijdens het eerste gesprek wordt besloten om niet verder te gaan met de oprichting, bedraagt de vergoeding voor het gesprek € 495 exclusief BTW. Indien de Opdrachtgever in een later stadium besluit om niet door te gaan met de oprichting, dan verrekenen we de tot dan toe gedane werkzaamheden en geleverde documenten.

  Wij kunnen in het proces ook aanvullende BV's oprichten met één aandeelhouder voor € 850 excl. BTW of een eenvoudige aandelenoverdracht of certificering van aandelen regelen voor € 1250 excl. BTW.

  Tijdens het proces kan blijken dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, bijvoorbeeld voor aanpassingen in onze modelstatuten of overeenkomsten, of dat er meer dan één ronde met vragen of revisies nodig is. De kosten hiervoor bedragen € 165 per uur, reistijd wordt daarbij voor de helft van de tijd gerekend. Voor tijd benodigd buiten overleg met de opdrachtgever om, zullen we goed als mogelijk vooraf een inschatting doen.

  Indien onze factuur niet binnen de betalingstermijn betaald wordt, ben je zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim en kan de wettelijke (handels)rente in rekening worden gebracht.

  4. Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

  De Coöperatie expert is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Opdrachtgever. De Coöperatie expert zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Waar het gaat om het opslaan van persoonsgegevens, heeft de Coöperatie expert een privacy statement gepubliceerd. Dit is te vinden via https://www.cooperatieexpert.nl/privacy.

  De Opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Coöperatie expert op de te leveren diensten. De door de Coöperatie expert geleverde informatie en documenten (met uitzondering van de statuten) zullen door de opdrachtgever alleen worden gebruikt binnen de eigen ledenkring en andere direct betrokkenen en niet worden verstuurd aan grote groepen of op het internet worden geplaatst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Coöperatie expert. Bij overtreding van deze bepaling kan schade op de opdrachtgever verhaald worden.

  5. Aansprakelijkheid

  De Coöperatie expert is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de geleverde diensten, indien deze aan haar toerekenbaar zijn. Deze aansprakelijkheid wordt voorts beperkt tot maximaal de hoogte van de vergoeding voor de geleverde dienst waaraan de tekortkoming zich bevindt. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt geheel uitgesloten. Indien de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de geleverde documenten of teksten, en daardoor schade ontstaat, is de Coöperatie expert daarvoor niet aansprakelijk.

  Het kan zijn dat gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe jurisprudentie en/of gewijzigd beleid van overheidswege, de Belastingdienst daaronder mede begrepen, onze producten onjuist of niet meer toepasbaar maakt. De Coöperatie expert is daarvoor niet aansprakelijk. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op restitutie. Op al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze vind je op https://www.cooperatieexpert.nl/voorwaarden.

  6. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  Op deze opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter te Roermond. Maar liever lossen we het in onderling overleg op.

  Jouw adviseur's email:

  Jouw handtekening voor akkoord op deze voorwaarden:


  (Je ontvangt direct de opdrachtbevestiging als pdf in een email)